14 september 2011

Aliens UFO’s Transhumanisme & Satan’s Grote Misleiding


Aliens UFO's Transhumanism & Satan's Great Deception

Geüpload door 7seventheory op 11 sep 2011

Terwijl de kerk in slaap is gewiegd, is satan ijverig geweest met het opzetten van het grootste bedrog dat de wereld ooit zal zien. Het podium is opgesteld, en alles is op z’n plaats.

Ga met ons mee als we datgene blootleggen, wat satan niet wil dat de kerk weet. De informatie in deze studie zal velen schokken, maar laat zien waar we zijn op God’s profetischetijdlijn.
Het is tijd om wakker te worden mensen!

Vertaald fragment:

Dit is de meest opwindende tijd waarin we leven, we zien dagelijks de vervulling van profetie! Sommige dingen zijn cool, en sommige niet zo fijn om naar te kijken, zoals de ondergang van Amerika.
Waar we vandaag naar gaan kijken, is niet leuk, maar bijzonder noodzakelijk om te zien waar we nu in leven. Veel van deze video is ook bedoeld voor niet-gelovigen!
Dit onderwerp is zó verborgen door de vijand, het meest verborgene! En hij wil niet dat wij dit boven water krijgen, vooral niet voor het lichaam van Christus. Hij wil ons in slaap houden. Want als je dit weet, kun je de echte climax zien, welke in deze eindtijd plaatsvindt.
Daarom geloof ik echt dat de tijd voor de wereld, om zich te bekeren, is ‘RUNNING OUT’.

WIJSHEID 

God zegt ons in Hosea 4, vers 6:
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Velen zeggen dat ze niet kunnen weten wanneer de Heer terugkomt. Dit komt door onwetendheid. Satan doet er alles aan om zó iets fantastisch en sterk misleidend op te bouwen, opdat hij misschien nog zou winnen. Wij weten dat dit onmogelijk is. 

DANIEL ZAG DE EINDTIJD 

Daniel 8:27
“En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek; daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het.”
Daniel voorzag iets in onze dagen, dat zo verschrikkelijk was, dat het hem ziek maakte. De Bijbel zegt ons niet wat hij hier zag.  

Daniel 12:4
Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
Hem werd niet toegestaan er over te praten. Maar er was een zegel, die in de laatste dagen verbroken moest worden. En ik geloof dat deze zegel nu verbroken is. Niet het zegel van Openbaring, maar het zegel van de verborgen kennis, die betrekking heeft op de laatste generatie en wat komen gaat.

Nu zegt de Heer, het is hier, ongerechtigheid wordt in het geheim gedaan en voorbereid, het is nu hier. Word wakker!! 

Jeremia 33:3
“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.”

Jakobus 1:5
“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Efeze 1:17
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen…”
Wanneer we wijsheid nodig hebben, mogen we het Hem vragen. Paulus realiseerde zich dat er in feite iets bovennatuurlijks plaatsvindt, wanneer we ogen krijgen om te zien. 

NEPHILIM (Reuzen)

Genesis 6:1-4
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods* , dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HEER zei Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”

*In het Hebreeuws: B’nai HaElohim, de zonen Gods zijn niets anders dan de gevallen engelen. En dat brengt ons bij de zondvloed.  

De Heer zei dat Hij zou komen als de Messias…. Satan zegt, ‘Wat, God wil de mensheid verlossen?’
Zie het geheel als een schaakspel: God aan de ene, satan aan de andere kant.
De mens was gemaakt naar het evenbeeld van God zelf, niet de engelen. Dat is hetgeen satan zo overstuur maakt. Toen God Zijn verlossingsplan aan de mens bekendmaakte, begon satan dat plan aan te vallen. Wanneer God Zijn volk Israël voortbrengt, valt satan de natie van Israël aan. Dat is het kosmische schaakspel dat vanaf het begin plaatsvindt.
Dus wat satan deed, was zo ondenkbaar. Hij had (gevallen) engelen van een hoge rang. Deze machtige engelen hadden een relatie met de dochters van mensen, en verwekten kinderen, ofwel Nephilim, bij hen. Dit zijn half engel-achtigen, half mens. Wanneer dit aanvangt, wordt het DNA van de mens aangetast, bevlekt. Hier gaat het allemaal om! 

NOACH’S DNA 

Genesis 6:9
“Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.”
Noach’s DNA was perfect; zijn bloedlijn was nog niet bedorven. 

DE WETTELOZE (antichrist) 

2 Tess. 2:1-12
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 

Dus wie zendt die machtige leugen? Satan, en het is zo misleidend, dat het door alle religies van deze planeet heendringt.
Er zijn twee gescheiden dingen, de komst van de Heer voor Zijn gemeente (de Opname), en de Dag van de Heer. Paulus zegt hier, wanneer men denkt dat men zich al in de Dag van de Heer (Grote Verdrukking) bevindt, wacht even… we hebben de afval en de wetteloze (antichrist) nog niet gezien.
Voor ons is dat veelbelovend, want ik geloof dat we geen enkel stukje van de Dag van de Heer gaan zien. Want deze heeft een doel, nl. oordeel over de naties en oordeel voor Israël, om Israël tot verlossing te brengen. 

Nu, wat is ‘de leugen’? Dit gaat helemaal terug naar de Hof van Eden, waar satan Eva verleidde door te zeggen:
 “… maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.” (Genesis 3:5)
Tot op de dag van vandaag verleidt satan mensen, door te doen geloven dat ze goden zijn. Onze leiders zelf denken dat ze god zijn. Sommigen laten zich als God vereren. De meesten van hen hebben deel aan het occulte. 

UFO’s

Stan Dayo (Standeyo.com) had o.a. deel aan het top secret ‘Black Project’. Op zijn site kun je veel van zijn ondervindingen lezen. Hij heeft een video op YouTube, ‘Free energy and the Technology of the New World Order’ (UFO’s). Hij heeft Top Secret zaken aan het licht gebracht en werkte ook voor de FBI. Luister ook eens naar L.A. Marzulli en Prophecy in the News.Het UFO fenomeen is echt, maar er is veel desinformatie. Iedereen die hierover werkelijk iets aan het licht wil brengen, wordt direct van tafel geveegd.
Er zijn echter vele betrouwbare getuigen met een hoge rang naar buiten gekomen. Zij hebben zich verenigd in het ’Disclosure Project’. Het fenomeen is dus wel aan de oppervlakte gekomen. 

We zien hier nu een enorme UFO, gezien boven de Tempelberg dit jaar….

Wat is er aan de hand? Ik geloof niet in aliens van andere planeten. Velen beseffen niet hoe groot de misleiding van satan is. Wat we hier zien zijn gevallen engelen, zich voordoend als wat ze maar willen. Paulus zegt dat ze zich als een engel des lichts kunnen voordoen, om te proberen te verleiden. We zien satan als een slang in de Hof. Dus deze engelen kunnen zich in feite voordoen als alles wat ze maar willen, zelfs als een persoon. Ze kunnen onder ons zijn, en je zou het niet weten… Het is erg belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, want er is een groot conflict gaande in deze wereld.
Je kunt het zelf onderzoeken, nl. dat onze regering enkele overeenkomsten getroffen heeft met de ‘aliens’. Want zo zal de wereld hen noemen; ze weten niet anders. Deze aliens bezitten reverse engineering technologie en verborgen kennis (gnosticisme). En onze overheid is al een tijdje op de hoogte van die verborgen kennis; zij opereert in het occulte, als de CIA, Remote viewing… dingen die volledig demonisch zijn en hekserij omvatten. Er is kracht in het occulte, daar houden ze van.
Deze UFO’s zijn geen bovennatuurlijke geestelijke vaartuigen, maar nu ook fysische hardware. Stan Dayo hielp dit spul ontwerpen en bouwen. 

SRM / DIS 

Nu gaan we het hebben over iets dat extreem duister en verborgen is. Pastor Douglas Riggs had slachtoffers van SRM / DIS (Satanisch Ritueel Misbruik / Dissociatieve Identiteitsstoornis) in zijn gemeente. Vooral vrouwen zijn door dit afgrijselijke trauma gegaan. Wanneer je iets uitermate verschrikkelijks meemaakt, een trauma, laat dit een eeuwigdurende indruk bij je achter. Er is een tweede aspect van trauma dat satan kent en heeft gebruikt. Dit is heel ziek, maar als je een kind (meisje) jonger dan 7 jaar martelt, geeft dit een geheugenverlies. Wanneer dit trauma op dat moment te verschrikkelijk is, splitst de persoonlijkheid van het kind zich in meer persoonlijkheden. Satan kan het kind daarna vrij bespelen. In feite hebben de slachtoffers ontmoetingen gehad met gevallen engelen, en kunnen ze zich het trauma niet meer herinneren. Ze worden vaak ‘Nephilim moeders’ genoemd. Dit gebeurt in de kerk! Zulke vrouwen zijn door satanisten uitgekozen, en komen vaak uit hoge occulte families, de Illuminati. Jij en ik zouden een kind koesteren, maar voor de elite is dit slechts een wetenschapsproject. Het is een onderdeel van de verborgen agenda van satan. 

Er is een geval bekend van iemand die ontvoerd was geweest door aliens. Hierbij was sprake van een kind (hybride), dat menselijk leek, maar het niet was. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds (alleen zeer verborgen), dat de gevallen engelen (aliens) gemeenschap hebben met de dochters van mensen. En Jezus waarschuwde ons dat dit zou gaan gebeurden, “Zoals in de dagen van Noach…” Maar de kerk heeft dit grootste teken voor Jezus’ komst gemist, en verklaart het als onzin. Nadat de ontvoerde persoon zwanger is gemaakt, wordt zij na 4 maanden nogmaals ontvoerd, en wordt het ‘kind’ geoogst. Dit kind is voor satan’s valse leger.

Toen satan viel, volgde nl. een derde van de engelen met hem. Twee derde bleef bij de Heer. Aan het eind van de Grote Verdrukking zal satan oorlog voeren met de Allerhoogste. Velen van hen zullen hybriden zijn! De antichrist en de valse profeet zouden wel eens hybriden kunnen zijn, geen mensen. Het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wanneer is dat oordeel? Na het duizendjarig rijk. Maar, de antichrist en de valse profeet zullen dan onmiddellijk in de poel van het vuur geworpen worden, omdat ze vallen onder het zelfde directe oordeel dat de gevallen engelen zullen ontvangen. 

HITLER’s GEHEIME AGENDA 

Hitler was zeer een zeer occult persoon. Hij bedreef complete hekserij, en zijn doel was de wereld te veroveren. Zijn grootste doel was een gelegenheid te creëren voor de mensheid om in een hogere dimensie te kunnen komen. Daar gaat ook het hele genetische en eugenetische (rasverbeterende) programma over, om zodoende de mens in een hogere positie te krijgen, om als god te zijn. Daarom zagen ze de Joden als het ware als slechte DNA. Het is dezelfde leugen als in de Hof; satan wilde god-mensen creëren. En het gaat nog steeds door… 

Op YouTube is een video te vinden, technoCalyps, hetgeen laat zien waar de wetenschap vandaag de dag precies staat. Deze wetenschap bedreigt de mensheid, zodat deze uitgestorven raakt, door een nieuwe mensheid voort te brengen. Mensheid 2.0! Ze gebruiken eugenica, robotica, kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en nano technologie om iets super menselijks te produceren, levende X-mensen. X-men films zijn totaal occult. En de mensen drinken het in… 

Richard Seed, een onderzoeker in het klonen van mensen, wil de mens klonen, en dit is wat hij zei tegen de hele wereld:
“God maakte de mens naar zijn eigen beeld. God wilde dat de mens één was met God. Wij zullen één worden met God. Klonen en het herprogrammeren van DNA is de eerste serieuze stap in het één worden met God. We zullen goden worden. Als je het niet leuk vindt, maak dan dat je weg komt. Maar als je je gaat bemoeien met mij, omdat ik god word, hebben we een groot probleem en zullen we oorlog hebben.”

Dit is geen spelletje en geen film; deze mensen willen onsterfelijk en super mens zijn. Hun doel is om dit in 2012 te lanceren. Dus de mensheid en haar DNA is onder vuur. Wanneer je deze dingen ziet, weet je dat je verlossing nabij is. Maar hoeveel mensen kunnen dit NIET zien? 

Word vervolgd…