27 oktober 2011

De Sumerische “goden” keren terug (Deel 2)

door John Baptist

De piramides zijn je vijand

De misleiding is sterk
De waarschuwingen dat de Sumerische "goden" terugkeren, moeten niet worden onderschat. De Aliens uit de Oudheid-liefhebbers zouden je graag doen geloven dat "ze" onze "scheppers" zijn. Onze hemelse Vader heeft ons gewaarschuwd voor deze "leugen":
“En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”  2 Tess. 2:11-12 

UFO video's van ondermeer piramidevormige objecten zijn overal op YouTube te vinden. Ik blijf erbij dat een deel van de Sumerische “goden” al hier zijn en dat er nog veel meer komen, met geweld!
Hier zijn een aantal links naar piramidevormige UFO's:
 

§  Japanese Lettering YouTube Video

En volgens Andy Lloyd (de auteur van "Dark Star") tijdens de Elenin Conferentie over Project Camelot - hoewel het grootste deel van deze Sumerische “goden” op Nibiru (Planeet X) zullen komen -, weerhoudt hen dit er niet van dat ze aankomen "voordat" deze planetoïde arriveert.  

Lees het boek van Bruce Alan Walton (Branton) met als titel "The Dulce Book". Hij verstrekt deze informatie terug in de jaren ‘90. Er is een reden waarom ze hem hebben opgesloten in de Utah State gevangenis. HIJ WEET HET! 


De Bijbel WAARSCHUWT ons voor die Pleiadische / Reptielen "freaks", dat zij de waarheid verdraaien, en waarschuwt voor "Astarte", de godin van Sidonia (het land Kanaän).
Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David.”  1 Koningen 11:5-6 

Zie je het? Astarte > Ashtar.

ASHTAR Commando Reptielen samenzwering
Geloof deze micro-chipped "alien ontvoerden" niet, zoals David Wilcock, Steven Greer, Jahweh Prophet, Benjamin Fulford, Colleen Thomas en de rest van hen. Er is een reden waarom ze zo gemakkelijk kunnen communiceren met deze buitenaardse "freaks" (gevallen engelen, demonen). Ze beweren dat ze de Bijbel kennen. DAT DOEN ZE NIET.
 

De Sumerische "god" versie uit het boek Openbaring
Onze helaas misleide vriend, Wes Penre, schrijft in detail artikelen over de Sumerische "goden". De leugens verweven in deze meesterwerken doen je mond totaal openvallen van verbazing. Ze hebben zelfs hun eigen versie van Openbaring verzonnen. En wat er zo verschrikkelijk aan deze misleiding is, is dat het verweven is met een verbazingwekkende hoeveelheid van waarheid!
Blijkbaar heeft de heer Penre van ‘Illuminati-News' zich aangesloten bij
Dr. Bordon, van de Life Physics Group. Dit is wat de heer Bordon over zichzelf heeft te vertellen in een artikel, getiteld "Extraterrestrials on Earth: A Challenge we Can No Longer Ignore".
"Wat ik op het punt sta met u te delen, komt uit jaren van blootstelling aan informatie en bronnen… Mijn deelname tijdens mijn eerste professionele jaren was bescheiden en relatief onopvallend - dat wil zeggen, tot de zomer van 1981 en een niet zo riskante oog in oog ontmoeting met een alien, die heel erg leek op ons, en zeker niet uit het Zeti Reticuli systeem. (Dit heb ik geleerd, dat niet alle aliens 3 meter groot zijn, grijs en met keverogen, tot op heden een zeer waardevolle les.) Sindsdien is mijn leven aanzienlijk veranderd, en is de adem van blootstelling toegenomen door een aantal exponentiële machten."
 

Voor meer informatie over hoe deze "ontvoerden" zijn geïmplanteerd met "micro-chips", om hun communicatie te verbeteren met deze gevallen, engelachtige 'entiteiten’, kun je lezen op www.alienscalpel.com. Je kunt ook zoeken op YouTube met termen als "Dr. Leir" en "alien scalpel". Deze "micro-chips" worden verbonden aan het menselijke "zenuwweefsel"! 

De terugkeer van de goden (“Openbaring Verhaal”)
In een artikel, gepubliceerd door Wes Penre, getiteld
PFC Paper #6: The Return of the Gods“, is het boek Openbaring van onze hemelse Vader "gekaapt" door Lucifer’s gevallen-engel elites. En inderdaad, "zij" zullen komen met kracht. Je kunt daar van op aan.
Lees deze verdraaiing van de feiten, die komen via "channeling" krachten van Dr. Bordon en wordenuitgebraakt’ door de jammerlijke Wes Penre: 

De Verdrukking:
“Als we profetie geloven (en in dit geval Bijbelse Profetie in het bijzonder), leven we op dit moment in de pre-Verdrukking, in afwachting van de Slag van Armageddon en de wederkomst van de Heer. We ervaren ernstige weersonregelmatigheden, grote en ongewone veranderingen van de aarde (poolverschuiving begint plaats te vinden, aardbevingen, tsunami's, orkanen, tornado's, overstromingen), vogels die dood uit de lucht vallen, meer geestelijke instabiliteit, toenemende zelfmoord ontwikkelingen, geweld, en ik-gericht leven. De pre-Verdrukking periode is net begonnen, en zal doorgaan tot de Heer terugkomt, ongeveer in 2060-2095, wanneer de positie van het land en het water zal veranderen, en vele, vele mensen zullen sterven.”

Hij heeft zeker gelijk over de catastrofale klimaatverandering gebeurtenissen in verband met de nadering van de “aangestuurde planetoïde" Nibiru, waar van vermoedelijk 30 miljoen van dit "Hagedis Volk "(zie pag. 67) hier naar toe komen om oorlog te voeren. Onthoud dat deze "Annunaki" SHAPESHIFTERS (slangen) zijn, en worden aangeduid als de 'Draken van Arabië" in 2 Ezra 15, hetgeen nog wel in de originele King James vertaling van 1611 stond, voordat deze waarheid, dit Bijbelgedeelte, er uit verwijderd werd! En hij heeft het absoluut FOUT over de datum. Kijk uit, wees NU klaar….. (niet over 50 jaar). 

De Wederkomst van de Heer:
(Hier gaat Wes Penre verder…)
“Nu, laten we bij het begin beginnen… Wat wordt verteld in de traditionele Bijbel en de Kolbrin Bijbel is juist - de Heer komt terug. Echter, de Heer is niet persé een persoon, maar de planeet Nibiru, of Marduk, zoals deze ook genoemd wordt, vernoemd naar de oudste zoon van de Enki. En we weten dat de planeet wordt bewoond. Ja, deze 'goden' zullen landen op Aarde, en het zal niet in het geheim plaatsvinden. Er zullen weer reuzen en "monsters" wandelen op deze aarde, en ze zullen bewapend zijn! De monsters (demonen) zullen zeer waarschijnlijk het Reptielen ras zijn, waar de Nibiruaanse Ša.A.M.i. mee samenwerken. Ook andere soorten kunnen deelnemen, zoals de Grey’s.”

Merk op dat, wanneer ze aankomen (in kracht), er miljoenen van hen zullen zijn. Dit zal leiden tot de "afval", welke ENORM zal zijn.
“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs…”  2 Tess. 2:3
Er is zelfs een heel ingewikkelde versie over HET MILLENNIUM (1000-jarig rijk)! Ze maken de Sumerische "goden" tot de redders van de mensheid! 

En de Heer zal Duizend Jaar regeren:
“Het gevolg (nogmaals, als we de Bijbelse en andere profetieën geloven) zal zijn, dat Koning Nannar de krachten, die zich verzetten tegen zijn missie, zal verslaan en zodoende de overwinnaar zal worden. Marduk zal in de "bodemloze put" worden geworpen, waar hij duizend jaar zal verblijven. De andere Heersers, die Marduk hebben gesteund, zullen waarschijnlijk worden vervoerd, terug naar hun thuisplaneet, tenzij ze al zijn gestorven in de strijd. Daar zullen zij staan
​​voor een Nibiruaanse Raad van Justitie en het juiste (voor de Ša.A.M.i. mensen) vonnis ontvangen. Het plan is dan om de mensen van de Aarde te verzamelen onder één "vlag" - een Eén Wereldregering, geleid door een kern van de bemanning van Nibiru, die de mensheid de komende 1000 jaar of meer zullen leren om soeverein te zijn en in staat om onszelf in de toekomst te verdedigen tegen externe indringers.”

Oh ik begrijp het... Dus Koning "Nannar" is in feite 'hun' versie van JEZUS! En Nannar zal de grondtroepen leiden om de NIEUWE WERELD ORDE te stichten! 

Dit artikel moest er even uit, zodat mensen de OMVANG begrijpen van DE LEUGEN. Zoals Joseph Farrell, Ph.D., tijdens de Elenin Conferentie (geparafraseerd) zei, "Het ergste geval scenario zou zijn, wanneer de “ET's out there" zouden samenwerken met de ET's hier op aarde en de mensheid er tussen gevangen zit". Voor wat DAT betreft, Amen! Dr. Farrell. Je SLOEG DE SPIJKER OP DE KOP!
En als je denkt dat dit zo’n vaart niet zal lopen, dan zou ik hier eens een kijkje nemen voor de UFO, die tijdens de Sunday Night Football game over het scherm scheerde:
Sunday Night Football UFO 10/23/11 

Jezus zei, altijd te bidden om waardig bevonden te worden, om aan al deze dingen te ontsnappen en te staan ​​voor de Zoon des mensen!
“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. "  Lukas 21:36

WORD BEVRIJD UIT HET UUR VAN BEPROEVING
(Grote Verdrukking – Openbaring 3:10)
OM TE TESTEN ZIJ DIE OP DE AARDE WONEN
(de Gemeente van Philadelphia is dan niet meer op de aarde!)
HEB BEROUW VAN JE ZONDEN
NODIG JEZUS CHRISTUS UIT OM JE HART TE VULLEN
MAAK DE "REDDINGSMISSIE"
GA VAN DEZE MET BUITENAARDSE DEMONEN BESMETTE ROTS AF

Vertaald: Marion Verkleij