3 november 2011

Er waren Reuzen op Aarde – voor en na de zondvloed

Discovered Nephilim, titans, giants 1/4 gigantes, титаны

video
Geüpload door vlad9vt op 10 feb 2010 

Nephilim, Titanen, Reuzen, Annunaki, Buitenaardsen, Geweldigen uit de voortijd, aloude buitenaardse wezens op Aarde….
Deze video zal je verbazen! Vondst in Griekenland
Hieronder een van de fantastische foto's van een archeologische vondst in Griekenland. Deze totaal onverwachte ontdekking is het overtuigende bewijs van het bestaan van ‘Nephilim’. Nephilim is het woord dat gebruikt werd door Henoch en David, die met de reus Goliath vocht om de reuzen die in bijbelse tijden leefden, te beschrijven. Let vooral op de ongelooflijke omvang van de schedel.Nephilim VOOR de zondvloed
Genesis 6:4 zegt hierover het volgende: De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”
In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de Zonen Gods, de Nephilim. Nephilim is afgeleid van naphal ‘vallen’, en betekent letterlijk: ‘de gevallenen’. De Nephilim zijn dus GEVALLEN ENGELEN! Een uitvoerige beschrijving is terug te vinden in het Boek van Henoch waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst. 
Een van de belangrijkste redenen voor de zondvloed was, dat de 'aarde vol geweldenarij en godslastering' was door toedoen van onder andere deze Nephilim. Met de zondvloed werden ze dan ook vernietigd. 

Nephilim NA de zondvloed
Na de zondvloed wordt bericht dat er nadien toch nog 'Nephilim' op Aarde waren. Dat kwam omdat de gevallen engelen niet gehinderd werden door de zondvloed, welke wel hun aardse nakomelingen vernietigde, om na de zondvloed hun 'oneerbare' praktijken voor te zetten en weer (reusachtige) nakomelingen bij menselijke vrouwen te verwekken. Toen de Israëlieten het beloofde land verkenden, kwamen ze tot hun schrik deze 'reuzen' tegen.
Numeri 13:22 zegt hierover: Toen zij door het Zuiderland optrokken, kwam men tot Hebron; daar woonden Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak…..” De Kanaänieten (Enakieten) waren grotendeels afstammelingen van Nephilim en moesten daarom uitgeroeid worden door de Israëlieten, toen ze het beloofde land binnentrokken.  

Kenmerken Nephilim
Kenmerken van de Nephilim waren, dat ze reusachtig, lang, sterk en zeer intelligent waren.
Sommige reuzen droegen speren die tussen de vijf en vijftien kilo wogen. De reus Goliath uit de tijd van David droeg een pantser dat bijna 100 kilo woog, en er wordt gezegd dat hij ongeveer 2,70 meter lang moet zijn geweest.
Enkelen van die reuzen hadden volgens de Bijbel zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. (Dit komt tegenwoordig ook nog voor, enkelen per duizend, bij mensen met een bepaalde genetische afwijking.)
Ze waren in staat om dingen te doen waar de gewone mens helemaal niets van begreep. De sporen die zij hebben nagelaten, vertonen het gebruik van technieken die de hedendaagse geleerden nog steeds voor een raadsel plaatsen.  

De mensen bogen zich eerbiedig voor de machtige vreemdelingen toen zij kwamen, want zij waren werkelijk machtig en onbegrijpelijk voor de gewone sterveling. Zij kenden de loop van de sterren en de wetten van de natuur. De Bijbel voorzegde duizenden jaren geleden dat deze geschiedenis zich zou herhalen, dat het zal zijn als in de dagen van Noach, wanneer de Heer terugkomt. 
Maar de dochters van Kaïn, aan wie de engelen zich hadden vergrepen, werden zwanger; de meesten konden echter niet baren en stierven. Andere baby reuzen kwamen er uit, doordat zij de buik van hun moeder spleten. Bij de navel kwamen zij eruit.  

Het legendarische "Boek van Dzyan", een heilige Tibetaanse tekst, staat vol vermeldingen over de Zonen des Hemels, die op aarde waren gekomen en zich vrouwen hadden genomen.
Zij namen vrouwen die er mooi uitzagen. Vrouwen van de gemoedlozen en de zwakhoofdigen. Ze brachten monsters voort, boosaardige demonen, mannelijke en vrouwelijke. Ze bouwden enorme tempels voor hun menselijke lichaam. Ze bouwden grote steden. Uit de uitgespuwde gloedmassa, uit de witte stenen van de bergen en de zwarte, stelden zij hun eigen beelden samen, ter grootte van hun lichamen. De eerste grote wateren kwamen. Ze verslonden de zeven grote steden. Na de watervloed (zondvloed) kwamen nieuwe slangen (demonen) te voorschijn en sloten vrede met de vijfden (normale bevolking van na de zondvloed) en leerden en onderwezen hen. 

De Indische teksten Ramayana en de Drona Parva bevatten bovendien gedetailleerde beschrijvingen van vliegende wagens, die Vimana’s worden genoemd.

Mysterieuze bouwwerken - niet door mensenhanden
Informatie over reuzen duikt op in oude geschriften en verhalen, overal op aarde. Onze planeet is bezaaid met merkwaardige, enorme bouwwerken en beelden die dikwijls uit één stuk gehouwen zijn. Moeilijk te begrijpen is hoe en waarom ze op bepaalde plaatsen werden opgericht.
De bouw van de grote piramide van Cheops in Egypte moet volgens de overleveringen aan de geweldigen uit de voortijd worden toegeschreven, die een techniek bezaten waarmee ze de zwaartekracht konden opheffen. De stad Tiahuanacu in het Andes gebergte in Zuid-Amerika, vertoont in haar chaotische ruines de sporen van een architectuur, die onmiskenbaar stamt uit een tijdperk van reuzen met een zeer hoge technische begaafdheid. Zestig ton zware reusachtige muurstenen zijn geplaatst boven op honderd ton wegende blokken zandsteen. De stenen zien eruit alsof ze gepolijst zijn met een reusachtige schaaf. De tekst op reusachtige, tien ton wegende, uit één stuk gehouwen beroemde Zonnepoort in Tiahuanacu, vertelt een verhaal uit lang vervlogen tijden. Er zou een gouden ruimteschip van de sterren zijn gekomen met aan boord een vrouw met de naam Oryana. Zij zou aan ieder hand vier vingers hebben gehad die met vliezen aan elkaar zaten.

Zonnepoort in Tiahuanacu 

De vondsten en de precisie waarmee het werk in Tiahuanacu is verricht, doen geleerden versteld staan. Wat de zaak nog mysterieuzer maakt is dat een deel van de enorme steenblokken, die in de ruines van Tiahuanacu zijn gevonden, uit een groeve komen op 320 kilometer afstand. Fraaie archeologische verzinsels als houten hefbomen en rollers kunnen daarvoor onmogelijk zijn gebruikt. 

Hedendaagse wetenschappers ontkennen reuzen op Aarde
Een aantal wetenschappers die zich in het fenomeen van de reuzen verdiept hebben, kwamen met de verklaring dat er geen reuzen op Aarde zijn geweest. De reusachtige megalithische bouwwerken zouden het werk van gewone mensen zijn geweest. Mensen hadden - weliswaar met de nodige moeite - de enorme steen kollossen met vuistbijlen uit de rotsen gehakt en met houten hefbomen en rollers naar de plaats van bestemming gebracht. Er zijn gelukkig ook geleerden die wel geloven dat er reuzen op Aarde hebben rondgelopen. Dit waren de ‘goden’ die volgens de overleveringen afdaalden van boven, oftewel de “Wachters’ zoals ze in het Boek van Henoch worden genoemd. Het is niet zo raar, dat het merendeel van deze vondsten door de wetenschappers systematisch wordt genegeerd of ontkend. De Illuminati zijn nl. overal geïnfiltreerd, óók in wetenschap en archeologie! 

Deze ontkenning is echter op geen enkele wijze in overeenstemming met wat er zich werkelijk op Aarde heeft afgespeeld. De reuzen waren op de aarde, geen miljoenen jaren geleden, maar vrij recent, in bijbelse tijden. Verschillende overleveringen vertellen dat de eerste reuzen goede wezens waren, maar dat door een snelle degeneratie het kwade snel de overhand had gekregen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom ze dikwijls in oude geschriften als kwaadaardig worden afgebeeld, vijanden van de mensen, maar soms ook van elkaar. In de Scandinavische mythologie bijvoorbeeld zijn de reuzen die in Utgard wonen de aartsvijanden van de in Asgard verblijvende reuzen. Ze veroorzaakten vaak grote nood en diepe ellende en soms vertoonden ze zelfs kannibalistische neigingen, zoals de indianen van Noord-Amerika en Canada in hun overleveringen vertellen. In de diverse mythologieën, waaronder de Griekse en de Romeinse, zijn het halfgoden; half mens en half engel. Ook uit de Griekse mythologie is het verhaal bekend van de mensenetende Chronos die zijn eigen kinderen verslond, en van de Homerische Cyclopen die ook een voorliefde voor mensenvlees hadden. 

De terugkeer van de Nephilim, buitenaardsen, aliens
Vanuit de Bijbel en oude apocriefe geschriften is duidelijk op te maken dat de reuzen (Nephilim) op een gegeven moment in de eindtijd opnieuw op Aarde zullen verschijnen en door de antichrist zullen worden ingezet om de hele mensheid te onderwerpen. Talloze Amerikaanse soldaten in Irak hebben verteld dat zij vele containers vol met archeologisch materiaal hebben gevuld, waar ook tabletten bij zouden hebben gezeten met daarop de locaties van diep onder de grond gelegen grotten waarin Nephilim begraven zouden zijn, mogelijk zelfs in 'stasis', een toestand van schijndood. Ook in het eeuwenoude apocriefe boek Jubileeën - een hervertelling van Genesis en deels Exodus - wordt de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorzegd, en dat dit pal vóór het oordeel over satan zal plaatsvinden. 

Satan de leugenaar vanaf het begin
Nog is de ‘boze’ niet verslagen. Met list, bedrog en mooie woorden probeert hij de mens tot zonde te verleiden. Maar met de komst van Jezus heeft God de mens de mogelijkheid gegeven, de lijn van de vloek te verlaten, die sinds de zondeval op hen rust. Iedereen die de naam van Jezus aanroept, zal gered worden en voor eeuwig met Hem leven. En de ‘boze’, de oude slang? Die zal gegrepen worden en voor duizend jaar in de afgrond verdwijnen. Tenslotte zal hij dag en nacht gepijnigd worden in de poel van vuur en zwavel, samen met het beest en de valse profeet, die binnen afzienbare tijd hun rol op de Aarde zullen gaan vervullen. 

Bron: