28 juni 2012

Profetie: De Opname komt er aan!Gepubliceerd op 26 apr 2012 door eindtijdspace 

Op 26 april 2012, op een bankje, wordt mij door de engel verteld over de gaven van de Heilige Geest en een heel belangrijk Apocalyptisch gedeelte in de Bijbel: Lukas 17:26-37 

‘En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.

Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.’ 

Elk getal, elke letter heeft Benjamin kunnen opschrijven, gegeven door de engel van God. 
Enkele belangrijke fragmenten: 

… Ga maar zitten en luister goed.
In de machtigste Naam boven alle machten en krachten is er ook maar Een de ware Weg, en is er maar Een die alle macht bezit over alles en alle machten en krachten, en overwonnen heeft. Zijn Naam is Jezus Christus. 

Weet je Benjamin, de meeste christenen hebben Jezus Christus ontvangen, maar zijn verblind… 

Ze zullen deze boodschap, Benjamin, toetsen en bemerken dat alles uit het Koninkrijk Gods komt, en gesproken is, klopt en waar is. 

De tijd is zeer nabij!
Strek u uit naar de gaven. God zal er naar vragen, “Wat hebt u gedaan voordat mijn Zoon kwam?” Benjamin, de dag van de Zoon des mensen breekt aan…
Benjamin, spoedig zal het regenen: vuur en zwavel, en deze zal terechtkomen op de aarde. Telkens zeg ik u, Bekeer u! Luister toch, uw zonden scheiden u van Jezus Christus en brengen u in het eeuwige verderf. Jezus wil niet dat u verloren gaat; Hij houdt zo veel van u, dat Hij de weg geopend heeft voor vergeving en verlossing. Wie zich aan Jezus Christus overgeeft, zál behouden worden en gered. Dit is wel uw laatste kans, want het ganse boek Gods is vervuld… 

Maar nu is het de aangename tijd van Zijn komst
Kom Benjamin, kijk eens! Opeens zag ik konijnen, vogeltjes, wilde ganzen en eekhoorntjes en deze soort diertjes, die zaten allemaal in een soort halve kring in een groep. En ze stonden bij elkaar en ik had ze niet eens opgemerkt. Ik zei, “Ze hebben geluisterd”. Geluisterd, ja, dat hebben ze. Toen zei de engel, Benjamin, deze diertjes hebben allemaal zitten luisteren. En we liepen, en zo gingen we terug. En de dieren gingen hun eigen weg weer.
De engel Gods bracht me thuis en zei, Er zal heel veel gebeuren nu.  

2013 zal een jaar zijn, die de mens niet wenst
Dit hebben ze te danken aan hun ongehoorzaamheid en eigen ego. Over de komst mag ik dit zeggen, De dieren luisteren beter dan een mens, maar voor wie geluisterd heeft, zeg ik u, Maak u klaar, dit is de aangename tijd! Kinderen Gods, de Opname komt er aan! Neem deze woorden serieus aan, Jezus Christus, komt er aan! 

Voor de wereld is Jezus Christus de Enige Hoop en de Toekomst en Behoudenis. Maar ze kiezen anders… 

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos