11 juni 2012

Spanje krijgt reddingslijn bank van maximaal 100 miljard euro

En Ierland wil zelfde bailout als Spanje


Dat is zaterdag na overleg tussen de ministers van Financiën van de 17 eurolanden bekendgemaakt. De steun gaat via de Spaanse overheid naar de banken. Volgens de persverklaring komt dit geld uit het potje van het tijdelijke en permanente noodfonds (EFSF en ESM). 

Beleidsvoorwaarden
Zodra Spanje formeel de steun aanvraagt, zal de Europese Commissie in samenspraak met onder meer de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de aanvraag bestuderen.
Ook wordt er dan gekeken welke 'noodzakelijke beleidsvoorwaarden' aan de Spaanse financiële sector zullen worden gesteld in ruil voor de steun. Het is niet zo dat de Spaanse banken het geld zomaar krijgen. 

Aanzienlijke hervormingen
Spanje hoeft echter niet, zoals bijvoorbeeld Griekenland, in ruil voor steun ingrijpende bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Daar is het land al mee bezig.
''De Eurogroep steunt de inspanningen van de Spaanse autoriteiten om vastberaden de financiële sector te willen herstructureren'', zo staat in de verklaring. Spanje heeft al aanzienlijke hervormingen doorgevoerd, zo erkennen de eurolanden. 

Vertrouwen
De eurozone zegt vertrouwen te hebben in het feit dat Spanje zich aan zijn belofte houdt om het begrotingstekort terug te dringen, en ook de toegezegde hervormingen blijft doorvoeren. De vorderingen van het land op dit terrein zullen nauwgezet gevolgd worden.
De eurolanden vragen het IMF om de hulp aan Spanje te steunen en te monitoren. Naast Griekenland, Ierland en Portugal is Spanje nu het vierde land dat een beroep doet op het financiële vangnet dat de eurolanden hebben opgetuigd. 

De Jager
Minister van Financiën Jan Kees de Jager laat in een reactie weten, tevreden te zijn dat Spanje zijn problemen erkent en dat het IMF het land nu gaat begeleiden. Hij heeft zich voor dat laatste speciaal sterk voor gemaakt, aldus een woordvoerster. 

From me Josie:


Ezekiel 27:27 
Your wealth, merchandise and wares, your mariners, seamen and shipwrights, your merchants and all your soldiers, and everyone else on board will sink into the heart of the sea on the day of your shipwreck.

And the merchants of the earth shall weep and mourn over her; for no man buyeth their merchandise any more: 

Revelation 18:11
The Merchants of the earth shall weep and mourn over over her, the finacial institutions Who these are, on Revelation 18:3. and, what their lamentation, Revelation 18:16 

The reason of their weeping and mourning follows: for no man buyeth their merchandise any more; what their merchandise is, is expressed in the two next verses; and this shows that it is not to be understood merely in a literal sense; for such commodities in general as are there mentioned, if they do not sell at one place, they will at another; and the decline of trade in one city does not put a stop to business all the world over; and often so it is, that the ruin of commerce in one place is the rise of it in another; and all the things hereafter spoken of, excepting the last article, are what will be merchandised in one place or another to the end of the world.

International Monetary Fund bank  

Revelation 18:3
For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries." 

High Level of Illuminati, of the Keepers of the wealth of the world. 

"The Spanish government declares its intention to solicit European financial help for the recapitalisation of those banks that need it," a visibly tense Economy Minister Luis de Guindos told a news conference.
De Guindos refused to describe the aid as a rescue, which his government had categorically ruled out right up to the last moment.
"This has nothing to do with a rescue," he insisted, arguing that the aid would be directed to the 30 percent of banks with the greatest exposure to the 2008 property market crash.
The deal imposed no conditions on the overall Spanish economy, and no new austerity measures, de Guindos said.
"The only conditions are for the banks," said the finance minister.
"There are no additional conditions for the Spanish people," he said, conceding however that the expense will further boost Spain's mushrooming public debt.
Spain, which will become the fourth eurozone state to receive financial help since the sovereign debt crisis erupted two years ago, finally sought aid as the cost of buttressing the banks spiralled in past weeks.

Recently nationalised Bankia, which has the largest exposure to the real estate sector, has asked for a mammoth 23.5 billion euros to repair its books, of which 19 billion euros have yet to be found.
Under Saturday's deal, up to 100 billion euros would be provided by the European rescue mechanisms to recapitalise Spanish banks, the eurozone ministers said, providing an "effective backstop" for all possible requirements.
"So we have a new concept. A 'lite' bailout with no material conditions on the sovereign and instead merely the banks that apply," Lloyds Banking Group economist Charles Diebel said in a report.
"This is the latest in the long list of euro measures to stem the crisis. Will it be enough? That's questionable as it is still prevention rather than cure and again only keeps the banking sector alive rather than really supporting growth." 

Revelation 18:15
The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn. 

Babylon's friends partook her sinful pleasures and profits, but are not willing to share her plagues. The spirit of antichrist is a worldly spirit, and that sorrow is a mere worldly sorrow; they do not lament for the Anger of God, but for the loss of outward comforts. The magnificence and riches of the ungodly will avail them nothing, but will render the vengeance harder to be borne. The spiritual merchandise is here alluded to, when not only slaves, but the souls of men, are mentioned as articles of commerce, to the destroying the souls of millions.

Josie

Ezech. 27:27  Uw rijkdom en uw waren, uw koopwaar, uw schepelingen en matrozen, uw scheepstimmerlieden en handelaren, en al uw krijgslieden die zich op u bevinden, ja heel de bemanning die aan boord is – wég zinken zij in het hart van de zee, op de dag van uw ondergang.

En de handelaren van de aarde zullen wenen en rouw bedrijven over haar, want geen mens koopt hun handelswaar meer:  

Openbaring 18:11  En de handelaren van de aarde wenen en bedrijven rouw over haar… om het financiële systeem genoemd in Openbaring 18:3, en hun geklaag heeft betrekking op Openbaring 18:16 

De reden van hun gejammer en rouwklacht volgt: want niemand koopt hun handelswaar meer. Wat hun koopwaar is, wordt uitgedrukt in de twee volgende verzen, en dit toont aan dat het niet slechts alleen moet worden begrepen in letterlijke zin. Want die producten in het algemeen worden genoemd; wanneer ze niet worden verkocht op de ene plaats, zullen zij op een andere plek worden verkocht… 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) 

Openbaring 18:3  Omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen van de aarde met haar gehoereerd hebben en de handelaren van de aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid. 

Illuminati op hoog niveau, de Bewaarders van de rijkdom van de wereld. 

Openbaring 18:15  De handelaren in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan, doodsbang bij haar kwelling. Zij zullen wenen en treuren. 

Babylons vrienden aten van haar zondige genoegens en van de winst, maar zijn niet bereid om in haar plagen te delen. De geest van de antichrist is een wereldse geest, en dat verdriet is slechts een werelds verdriet, en niet een klagen vanwege de toorn van God, maar om het verlies van uiterlijk comfort! De pracht en rijkdom van de goddeloze zal hen niet baten, maar zal de wraak moeilijker te dragen maken. Hier wordt gezinspeeld op de geestelijke goederen, wanneer niet alleen slaven, maar ook de zielen van mensen, worden genoemd als handelswaar, tot de vernietiging van de zielen van miljoenen mensen.

Josie
 


Zie ook: