29 juni 2012

Vreemde geluiden vanuit de hemel?Gepubliceerd op 13 jun 2012 door sbpitn 

Gary Stearman en Bob Ulrich verkennen het fenomeen dat de hele wereld in de ban heeft het afgelopen jaar. Heb je al gehoord over de vreemde geluiden die in de hele wereld opduiken? Schetterende trompetten, mooi gezang, zelfs crashende locomotieven, maar met niets zichtbaars!

Gary en Bob discussiëren over de YouTube-sensaties die hele steden in de hoogste staat van paraatheid hebben gebracht.  

Wat zijn deze vreemde geluiden?
Wat betekenen ze?
Wat zegt de Bijbel erover?
Is Gods schepping aan het zuchten?
Geven de bovennatuurlijke gebeurtenissen die Josephus vermeldde in 70 na Christus ons een hint wat er gaat gebeuren? 

Onder de vele vreemde verschijnselen die we zien, is een nieuwe ontwikkeling ontstaan. Er is een mysterie op til. Wereldwijd zijn mensen begonnen met het horen van vreemde geluiden... ijzingwekkende, onverklaarbare, echoënde, resonerende, harmonische, crashende geluiden en metaal-achtig lawaai. Het heeft vele mensen gedwongen om opnieuw na te denken over de komende Apocalyps. 

Einde van de wereld?
Over de hele wereld zijn er mensen die vreemde muziek en het lawaai van de aarde en het firmament daarboven horen. Soms komt het uit de hemel als dreunende trompetgeluiden… kreunend van hun sombere geschal, waardoor mensen emotioneel worden. Sommige rapporten deden hen denken aan het einde van de wereld... Dag des Oordeels! Anderen vertellen over het krijgen van een soort van vreemd voorgevoel.

En dat is nog niet alles
Er komen steeds meer berichten binnen over geluiden van een heel andere aard. Dit zijn explosies die zonder enige waarschuwing komen, die worden gehoord voor een paar dagen, en dan zwijgen ze weer. Soms lijken ze te komen uit de grond. Ze komen met een dermate hoog volume dat het moet worden gehoord over een lange afstand. Dit is echter niet altijd het geval. Bovendien, ook al klinkt het ongelooflijk hard voor de directe toehoorders, ze registreren zelden of nooit sporen op plaatselijke seismografen. 

Stel je eens een plof, een gebrul en het gerammel van metaal op ongelooflijk hoog volume voor. Bewoners haasten zich naar buiten, maar ontdekken niets bijzonders, helemaal niets! Dit is een opkomend mysterie. Maar het is veel meer dan een simpele mysterie, het voorspelt een soort van bedreiging. Luchtalarmen doen zoveel denken als aan het geluid van de oorlog. De bazuin is immers al lange tijd het geluid dat legers beweegt in de strijd. De sjofar is de bijbelse oproep tot ​​oordeel, ieder jaar op Rosh Hashana. En verwoestende explosies zijn natuurlijk de essentie van de strijd. 

Eén ding gemeen
Alle mysterieuze geluiden hebben één ding gemeen: Vroeg of laat melden luisteraars dat zij bovennatuurlijke dingen overdenken.  
Dit is niet de eerste keer dat dergelijke geluiden werden gehoord. Vooral in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw werden vreemde geluiden uit de hemel gemeld, variërend van explosies tot metalen, rinkelende en zelfs "harp-achtige" geluiden.
Alle geluiden lijken uit het niets te komen. 

‘Trompettenkoor’ van Kiev
De trompetten kregen voor het eerst aandacht op 11 augustus 2011, toen een video van de appartementenwijk van Kiev, Oekraïne, werd geüpload naar de populaire website YouTube. Het was een homevideo van 11 minuten en 28 seconden, met de stad en de lucht in beeld. Terwijl de camera tevergeefs zocht naar een bron, kreunde een griezelige trompet ensemble, een ondoorgrondelijke bericht uitstotend. Kenmerken variëren van bariton tot bas, herhaald in een zuchtend koor. Het weerklonk in het landschap op een manier die suggereerde, dat het ​​hoog boven het aardoppervlak was ontstaan. Absoluut niets werd waargenomen.

Uitspraken als "Einde van de wereld", "Oordeelsdag" en "de Apocalyps" werden al snel gehoord. Velen werden herinnerd aan de zeven bazuinen van Openbaring, en zeiden dat ze nog nooit zo bang waren geweest in hun leven.

Verspreiding
Door heel Oost-Europa begon men vergelijkbare geluiden te horen. Daarna, een week of wat later, begon het westelijk halfrond deel te nemen in het koor.
Op 12 januari 2012 werden de geluiden opgevangen in het centrum van Chili.
Op 19 januari in Olive Branch, Mississippi, waar de krantenbezorger William Wilson Smith hoorde wat hij noemde een “koor van trompetten”, dat leek te komen van alle kanten, en te bestaan ​​uit "6 of 7 frequenties”. Als een parttime geluidstechnicus verwonderde hij zich over haar bovennatuurlijke kwaliteit. Net als vele anderen kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat de Dag des Oordeels was aangebroken, of dat Gabriel zijn legendarische hoorn begon te blazen, ook al komt een nauwkeurige uitdrukking hiervan niet in de Schrift voor. Hij merkte op dat de geluiden hem zijn levensstijl deden beoordelen.
Daarna, op zondagavond 22 januari, dook er nóg een video op op YouTube, weer met de mysterieuze onheilspellende, dreunende trompetten, dit keer in de stad Mönchengladbach, Duitsland. De trompetgeluiden waren zowel luid als volkomen ongewoon. Het belangrijkste is dat de video alle tekenen van absolute authenticiteit toonde.  

Toen leek het fenomeen zich naar het Westen te verplaatsen, in verschillende delen van Canada en de noordwestelijke Verenigde Staten. Canadese houthakkers en inwoners van Vancouver vingen ze op, evenals de burgers in Washington en Oregon.
Authentieke opnames bleven ook komen uit Tsjecho-Slowakije, Hongarije en andere Europese locaties, inclusief Engeland. Het waren alle variaties van de oorspronkelijke vreemde trompetgeluiden. Dit laatste punt is belangrijk, want voor een tijdje leken de nep-opnames groter dan het aantal echte, originele opnames.
Vervolgens hoorden normale, alledaagse burgers op een aantal verschillende locaties een aantal extra koren van horens. Ze woonden in een groot aantal locaties, inclusief Topeka, Kansas, en Los Angeles, Californië. 

Maar dat was slechts het begin…


De trompetkoren begonnen zich te mengen met andere vreemde geluiden, waaronder een aantal meldingen van gemengde conversatie en metalen geluiden, lijkend op tv-sets die werden uitgevoerd met een hoog volume, maar op grote afstand. Stemmen én muziek konden worden gehoord, maar niet duidelijk onderscheiden. 

Big Bangs Everywhere
Ten slotte is een nieuwe reeks spectaculaire geluiden op komen dagen. Het bestaat uit een hoop lawaai, booms en explosies. Sommige zijn doffe klappen, andere zijn trommelvlies trillingen, weer andere lijken op metaal crashes, net alsof twee auto's, vrachtwagens en zelfs treinen frontaal botsen.
Op 6 maart, ten zuidoosten van Georgië en Birmingham, hoorden bewoners van Alabama deze geluiden. Geen oorzaak is tot op heden gevonden.
15 Maart was men getuige van nóg een serie harde, crashende geluiden. Daarna troffen de geluiden Montello, Wicsonsin.
Op 18 maart bereikte de stad van Clintonville, Wisconsin, het nationale nieuws toen een serie booms met metalen, rinkelende boventonen werd gehoord door het grootste deel van de bevolking. De hele stad was boos, omdat gemeentelijke werkers het water, de riool- en gassystemen onderzochten. Alle bleken in perfecte staat te zijn. Experts waren verbaasd, daarna gefrustreerd omdat al hun onderzoek aantoonde dat er niets ongewoons was, ondanks de extreme intensiteit van het geluid.  

Hemelse strijd
Kunnen we hemelse klanken van diverse soorten verwachten, terwijl we de dag naderen dat de Heer uiteindelijk recht zal doen (oordelen) over deze wereld? 

Eigenlijk zijn zowel de Bijbel als de geschiedenis vol voorbeelden dat de stem van de Heer is geassocieerd met oordeel. De profeet Jeremia sprak al over een klassieke "Dag van de Heer" profetie. Hier, in niet mis te verstane termen, vinden we bovennatuurlijke geluiden uit de hoogte in verband met het oordeel van de Heer:  

‘Want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners van de aarde, luidt het woord van de HERE der heerscharen.

Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren en tot hen zeggen: De HERE zal brullen uit den hoge en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen tegen zijn stad, een roep als van druiventreders zal Hij aanheffen tegen alle inwoners van de aarde. Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord van de Heer. Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.’  Jer. 25:29-33 

Gelet op het voorbeeld van deze verzen, hebben degenen die onlangs zijn gedreven tot zelfonderzoek, alle reden dit te doen. Als God beweegt in het oordeel, is het blijkbaar een akoestisch evenement van angstige proporties.  

De Wet en de Tempel
En zo is het vanouds altijd al geweest. Bij het ​​geven van de wet aan Mozes kwam de Heer naar beneden op de top van de berg Horeb. De ernst van de gebeurtenis is voor altijd opgeschreven, de stem van de Heer als een gigantische bazuin kenmerkend: 

‘Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen.
Toen daalde Mozes de berg af naar het volk; hij heiligde het volk en zij wasten hun kleren. En hij zei tot het volk: Weest over drie dagen gereed, nadert niet tot een vrouw.
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder.’  Ex. 19:13-19

Verslagen van Flavius ​​Josephus
1400 Jaar later, in de 1e eeuw, schreef de historicus Flavius ​​Josephus van de vele bovennatuurlijke verontrustingen, die plaatsvonden rond de tijd dat de Romeinen de Tweede Tempel in het jaar 70 verwoestten. Een "ster die lijkt op een zwaard" werd gezien over Jeruzalem. Het bleef in de lucht voor een heel jaar. Ongeveer een week voor Pasen scheen een schitterend licht neer op de Tempelberg, waardoor het zo helder als de dag was. De Tempel van de enorme binnenste oostelijke poort, zo zwaar dat het twintig man nodig had om te bewegen, opende uit eigen beweging. Na het Pascha werd de volgende gebeurtenis gemeld: 

Een wonderbaarlijk en ongelooflijk fenomeen verschijnt… de priesters gingen 's nachts in de binnenste voorhof van de tempel, zoals hun gewoonte was, om hun heilige bedieningen uit te voeren. Ze zeiden dat ze een beving voelden, en hoorden daarna een zwaar geluid, en vervolgens hoorden ze een geluid als van een grote schare, zeggende: “Laten we van hier weggaan”  [Josephus, Wars of the Jews Book VI., v., 2] 

In dit citaat van een beroemde passage vermeldde Josephus wat we zouden interpreteren als activiteit van engelen, die plaatsvindt bij de verwoesting van de Tempel.
Men kan alleen maar denken aan de geluiden, die gepaard moeten zijn gegaan met deze strijd in de hemelse gewesten. Ons is niet precies verteld wát het was, maar het klonk luid, vergezeld van stemmen die waarschuwden. We weten dat er een voortdurende oorlog in de hemelse gewesten gaande is.  

De Kanonnen van Barisal
Het moderne tijdperk naderend in de geschiedenis, ontdekken we dat er verschillende periodes bestaan, waarin geluiden uit de hemel werden gehoord. Eén van deze geluiden heette "The Barisal Guns". In Barisal, India, is een kleine zeehaven aan de monding van de rivier de Ganges, aan de noordelijke oever van de Golf van Bengalen. In de jaren 1870 waren er lange periodes, waarin bewoners geluiden hoorden, die ze omschreven als het afschieten van verre kanonnen. Geen kanonnen werden echter afgevuurd! Over een lange periode klonken deze explosies in de hemel met enige regelmaat, en de bewoners raakten ervan overtuigd dat ze zeker niet vergeleken konden worden met gewone, aardse kanonschoten. Soms waren ze hard, en op andere momenten gedempt en als uit de verte.  

En deze geluiden waren niet de enige negentiende-eeuwse meldingen. Anderen kwamen uit Ierland, de Florida Keys en Australië. Alle rapporten suggereren te klinken als verre kanonnen of onweer.

Maar de huidige golf van incidenten zijn iets heel anders
Het zijn oorverdovende knallen, beschreven als op slechts een paar meter afstand. Het zijn ook geen simpele explosies. Ze worden omschreven als complexe metalen, kletterende en crashende geluiden, en klinken precies als de verpletterende verwoesting van glas en metaal.  

Maar wie kan de ‘trompetten’ in de lucht verklaren?
De enige uitleg voor deze geluiden is te vinden in de Bijbel, waar hoogtepunt gebeurtenissen worden begeleid door de trompetgeluiden, die verlangend worden opgewacht door veel christenen. De opstanding van de rechtvaardige doden wordt immers gesignaleerd door het bazuingeschal van een trompet: 

‘In een ondeelbaar ogenblik (in een oogwenk), bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’  1 Kor. 15:52

En dit is geen gewone trompet. Het is letterlijk de stem van God, zoals te zien is in een andere beschrijving van de Opname, ook door Paul geschreven:
 

‘Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.’  1 Tess. 4:16 Overal zien christenen met verwachting uit naar het geluid van de trompet. Anderen tonen een aangeboren kennis, dat het geluid van de bazuin Gods OORDEEL voorspelt. Beide opvattingen zijn waar. Na het vertrek van de ware gelovigen in Christus zal oordeel zeker komen... vergezeld onder andere door het geluid van trompetten! Zeven engelen zullen de trompetten doen horen vanuit de hemel.
Misschien dat we nu het warming-up koor horen… de repetitie voor de grote dag.