Hoe God leren kennen!

UPDATE 17-01-2013Uitnodiging Gods: Verlossings- en bevrijdingsgebed! 
 
Gepubliceerd op 16 jan 2013 door Evangelische EindtijdSpace 
 
16-01-2013  VERLOSSINGS- & BEVRIJDINGSGEBED: VANUIT DE HEMEL, DIRECT DOOR ONZE GOD ZELF MEEGEGEVEN! DE BODE ENGEL GODS GAF DEZE, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, DOOR. BID MEE EN ONTVANG REDDING EN BEVRIJDING!
Please share and do not change © BC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Volledige weergave: 
 
Hallo, welkom! Op 16 januari 2013 bracht de bode engel Gods ’s ochtends een speciale boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, die gaat over verlossing en bevrijding. Het is een gebed, en u wordt uitgenodigd om dit gebed na te zeggen.
 
 
Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Chereo. 
 
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. 
 
Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven. 
 
Als u een gebed nodig hebt voor verlossing of bevrijding, bid mij dan na…
Ik zal straks ruimte geven, om uw zonden naar de Here God toe te brengen, en u kunt mij daarna gewoon weer verder na bidden.
 
Bid dit:
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik geloof dat u ook voor mij naar het kruis van Golgotha ging, en mijn zonden meedroeg. Ik geloof en bekeer mij, en vraag u om vergeving van occultisme, en zal mijn zonden en zwaktes benoemen nu…” (Neemt u de tijd om uw zonden en zwaktes bij de Heer te brengen, terwijl u naar de muziek luistert op de achtergrond…)
 
Bid mij verder na:
“Ook geloof ik dat u opgestaan bent van de dood, en dat u nog steeds Dezelfde bent in machtige wonderen, en dat u mij nu aanraakt, en mij verlost hebt met uw kostbare Bloed!
Ik dank u, dat ik met alles naar u kan komen, en dat ik vanaf nu Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoor.
Ik belijd al mijn zonden, bekend en onbekend. Vergeef mij. Ik open mijn hart en ziel voor u.
Reinig mij op dit moment met uw Bloed!
Ik wil u danken voor uw Bloed, en dat u alles, alles bedekt hebt met uw Overwinningsbloed, en alles verbroken hebt, en mij gereinigd hebt, en vrijgezet hebt van elk juk. En ik dank u, Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor uw Bloed en uw bevrijding! En ik dank u, dat ik vanaf nu mij een kind van God mag noemen, en dat ik op de beloften van uw Woord: ‘Ieder, die de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden’, mag staan.
In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verloochen ik jou, satan, en maak mij los in Jezus Christus’ naam van al jouw werken! Ik maak mijzelf los van jou, en ik sommeer je mij nu direct met het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorgoed te verlaten, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Amen!
Dank u Heer! Vanaf nu ga ik een vaste relatie aan, en zal naar een volle evangelische kerk gaan, waar ik u kan loven en prijzen en danken, en kan groeien.”
 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
 
Voorwaar, ik zeg u, Hij is heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid!
Dank Hem met uw eigen woorden vanuit uw hart.
Neem gerust contact op via Volle Evangelische Eindtijdspace of via Eindtijdnieuws.
 
Ik ga nu, profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Jeshu, Shalom!
 
SHALOM! God zegene u
 
 

 


Wilt u God persoonlijk leren kennen?
 
Waar beginnen we? Dit boekje geeft u vier basisstappen om een persoonlijke relatie met God te beginnen.
Jezus zei: "Ik ben gekomen om hen leven in overvloed te geven"(Johannes 10:10b).
De volgende vier punten laten zien hoe u God kunt leren kennen.
1. God houdt van u en het is Zijn verlangen een persoonlijke relatie met u te hebben.
God houdt van u
"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).
God wil dat u Hem kent
"Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus die U naar de aarde hebt gestuurd" (Johannes 17:3)
Hoe komt het dat de meeste mensen God niet op die manier kennen?
2. De mens is zondig en schuldig tegenover God, die rechtvaardig en volmaakt is. De zonde heeft de mens van God gescheiden en de relatie tussen God en mens verbroken.
Wat is zonde?
Gods bedoeling was dat wij Hem zouden kennen en liefhebben. Maar wij zijn onze eigen weg gegaan. We laten dat merken door een vijandige of onverschillige houding tegenover God. Deze houding noemt de Bijbel zonde (Romeinen 1:18-21; Jesaja 53:5,6)
Wie hebben gezondigd?
"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid" (Romeinen 3:23)
Wat zijn de gevolgen van de zonde?
"De zonde betaalt een hard loon: de dood" (Romeinen 6:23).
Dit plaatje illustreert dat God heilig is en de mens zondig. Door onze zonde scheidt een grote kloof ons van God. We missen iets in ons leven.

De pijlen laten zien dat de mens voortdurend probeert door eigen inspanning de kloof te overbruggen en voldoening te vinden in werk, bezit, of zelfs in godsdienstigheid. Maar alle pogingen mislukken, omdat het probleem van de zonde blijft bestaan.
Het derde punt biedt ons de oplossing voor dit probleem:
3. Jezus Christus is Gods oplossing voor de zonde van de mens. Alleen door Hem kunt u een persoonlijke relatie met God ervaren.
Jezus stierf in onze plaats
"Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen" (1 Petrus 3:18a).
"Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren" (Romeinen 5:8).
Jezus stond op uit de dood
"God heeft Jezus uit de dood laten opstaan; dat hebben wij allemaal gezien" (Handelingen2:32).
Jezus is de enige weg
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).Door onze zonde verdienen wij de eeuwige dood. Deze tekening toont dat God de kloof heeft overbrugd door Zijn Zoon Jezus te sturen om in onze plaats te sterven. Daardoor kunnen we een persoonlijke relatie met God hebben en Zijn vergeving ontvangen voor onze zonden.
Het is niet genoeg dit voor kennisgeving aan te nemen...
4. Wij moeten Jezus Christus in ons leven toelaten als Verlosser en Heer. Dan pas kunnen we God persoonlijk leren kennen ...
Jezus in ons leven toelaten houdt in:
- Dat wij tegenover God erkennen dat wij zondig zijn en dat wij ons met Zijn hulp van de zonde willen afkeren.
- Dat wij erop vertrouwen dat Jezus Christus al onze zonden vergeeft, omdat Hij ervoor stierf.
- Dat wij verlangen Jezus Christus lief te hebben en als Heer van ons leven te gehoorzamen.
Het is een onverdiend geschenk van God
"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12; Efeziers 2:8,9).
Jezus zei: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem" (Openbaring 3:20).
Het is niet genoeg dit verstandelijk te aanvaarden of gevoelsmatig aan te nemen. Het moet een bewuste daad van overgave zijn. De volgende illustraties laten zien dat we een keuze moeten maken...

Deze cirkels staan voor twee soorten mensen:
Iemand die zelf zijn leven bestuurt
- het Ik op de troon
- Jezus Christus staat buiten het leven
- de verschillende levensterreinen (de stippen) staan onder eigen controle,wat spanning en teleurstellingen tot gevolg kan hebben.
Er is geen sprake van een relatie met God. Zo'n leven valt onder het oordeel van God.

Iemand die zijn leven door Christus laat leiden
- Jezus Christus leidt het leven
- het onttroonde Ik volgt Jezus
- de verschillende levensterreinen staan onder Gods leiding, met als gevolg een groeiend evenwicht in het leven.
Zo iemand heeft Gods vergeving ontvangen en verlangt ernaar Christus als Heer te gehoorzamen.
Welke cirkel geeft het beste weer waar u staat?
Van welke cirkel zou u het liefst zien dat die op uw leven lijkt?
Zo kunt u Jezus Christus in uw leven toelaten:
Jezus zal in uw leven komen als u Hem dat in geloof vraagt
(bidden is praten met God)
God kent uw hart en Hij vindt uw innerlijke houding belangrijker dan uw woorden. U zou kunnen bidden:
"Heer, tot nu toe heb ik mijn eigen leven geleid en heb ik tegen U gezondigd. Dank U dat U voor mijn zonden bent gestorven. Ik wil graag de deur van mijn leven openzetten en U vragen binnen te komen als mijn Verlosser en Heer. Maak mij zoals U wilt dat ik zal zijn".
Kunt u dit tegen God zeggen en er helemaal achter staan?
Als dat zo is, bid dan dit gebed en Jezus zal in uw leven komen, zoals Hij heeft beloofd. Is dit niet het geval, of twijfelt u nog, denk er dan goed over na. U bent verantwoordelijk voor uw keuze tegenover God (Johannes 3:17,18).
Als u Christus heeft gevraagd in uw leven te komen als Verlosser en Heer, gebeurde er op dat moment onder meer het volgende:
- Hij kwam door de Heilige Geest in uw leven en zal u nooit meer verlaten (Openbaring 3:20; Hebreeën13:5).
- Al uw zonden zijn vergeven (Colossenzen 2:13,14).
- U hoort nu bij het gezin van God. Hij is uw Vader en andere gelovigen zijn uw "broers" en "zussen" (Galaten 3:26).
- U begon aan de eeuwige relatie waarvoor God u heeft geschapen (Johannes 17:2,3)
Klik hier om te weten wat er is gebeurd nu u Christus hebt ontvangen.
NED Bron: Whoisjesus-really.com/dutchsurinam/four.htm
ENG Bron: Ccci.org/how-to-know-god/would-you-like-to-know-god-personally/index.htmRedding – een boodschap van de HeerGeüpload door Bear049 op 1 mrt 2012

 


Een boodschap die de Heer me gaf voor iedereen die wil luisteren
Wat is Verlossing in 2 minuten 

What is Salvation In 2 Minutes Paul Washer

Geüpload door IPREACH4 op 29 feb 2012 

In twee minuten vertelt Paul Washer wat berouw is en wat redding is…
Niets is belangrijker dan dit correct te hebben; je eeuwigheid hangt daar van af.