17 april 2014

Jezus Christus koos voor jou, nu jij nog!

 
JEZUS CHRISTUS KOOS VOOR JOU, NU JIJ NOG!
 
Gepubliceerd op 16 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
Klik link; video geblokkeerd in Blogger
 
IK KOOS VOOR EEN STAL EN KWAM VOOR JOU. JIJ BENT EEN ZEER KOSTBARE PAREL, DAAR KWAM IK VOOR! JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT JOU VANDAAG! HOOR WAT HIJ TOT JOU PERSOONLIJK TE ZEGGEN HEEFT!
Please share and do not change © BC 
 
 

 
 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2014 bracht een bode engel van God deze bijzondere boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.
 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u, hoog aangestelde des Heren! Ik ben uitgezonden in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Lovesadai.
 
Ik deel een getuigenis van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, waarom Hij voor u koos, die luistert.
Zo spreekt de Heer zelf tot u. Hoor eerbiedig, u die luistert.
 
Voorwaar, jij daar, voordat je in de moederschoot gevormd werd, kende Ik je al, zelfs toen je waarlijk nog niet bestond in je moederschoot.
Voorwaar, Ik koos voor jou! Ik zag je, en koos ervoor om afstand te doen van Mijn Vader en de engelen, en alle rijkdommen en serafijnen. Alles liet Ik achter, het hele hemelse Koninkrijk!
 
Ik koos ervoor, om zoals jou, in de moederschoot geboren te worden.
En koos er niet voor om in een prachtig kasteel geboren te worden op aarde, en dan te heersen als koning. Voorwaar, Ik koos voor een stal en kwam voor jou! Voorwaar, Ik bekeek je en kwam voor jou, zodat Ik het mogelijk kon maken, om jouw relatie te herstellen met de Vader en Mij.
 
Jij bent een zeer kostbare parel, daar kwam ik voor!
Jouw zonden, jouw puinhoop, je ongehoorzaamheid en ongeloof, en de straf die jij verdiende… dit alles nam ik op Mij, zonder excuus! Laat Mijn liefde en Mijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha u ook doen beseffen, dat Ik de enige Weg ben, en de enige Waarheid en het Leven, en u de stap doen zetten, om Mij aan te nemen als uw enige Heer, uw Verlosser, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.
Voorwaar, wie zijn zonden belijdt, wordt behouden!
 
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
 
Voorwaar, Mijn parel, nu gij Mij aangenomen hebt en uw zonden beleden hebt, zijt gij een parel zonder vuil.
Onderhoud nu uw relatie met Mij, en lees de Bijbel. Praat en bid veel. Hoeveel beteken Ik voor u? Zo sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u via Zijn geliefde, ware profeet.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.
 
SHALOM
 
 
Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME
 
ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD’s nu het nog kan – Benjamin.
 
MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:
 
 
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com; voor nog meer onthullende artikelen: Facebook.com/Eindtijdnieuws

16 april 2014

Onthulling Gods: Ritmische helse Beatmuziek!

 
Gepubliceerd op 14 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
WAT U IN DEZE BOODSCHAP GAAT HOREN OF LEZEN, ZAL VELEN DE OGEN EN OREN OPENEN! WEES GEWAARSCHUWD EN ALERT, WAAR U NAAR KIJKT EN LUISTERT!
Please share and do not change © BC
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God deze waarschuwende boodschap Gods, woord voor woord, over aan Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.
 
Voorwaar, satan was ooit een morgenster, een meester, zowel in de muziek als in de dans en in de lofprijzing en aanbidding!
Voorwaar,
 
Jesaja 14, vers 11  Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.
 
Voorwaar, meer en meer bereikt deze worm, satan, dat men zo danst, zoals men ook danst in de hel.
Ook worden dezelfde ritmische beatmuziek klanken in de hel gebruikt, om er satan mee groot te maken en te aanbidden. En dit is dus ook hoorbaar op aarde! En alle duivelse muzieksoorten worden door deze sluipende worm getoond, en onder de aandacht en het gehoor gebracht bij de Got Talent Dance Show, waar men hem, satan vereert, met onder andere een zombiedans, met een muziekritme dat ook via de media uw huiskamer binnenkomt, en zo uw ziel wil betoveren!
 

14 april 2014

Schorpioenen invasie wordt spoedig realiteit!

 
Gepubliceerd op 14 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
PROFETISCHE, ONTHULLENDE BOODSCHAP VAN GOD, WAT KOMEN GAAT! O WEE, ACHTERBLIJVERS EN ONGELOVIGEN EN HOKJESDENKERS! HET IS BETER OM KLAAR TE STAAN VOOR DE RAPTURE, DAN OM VERLOREN TE GAAN!
Please share and do not change © BC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, welkom! Op 14 april 2014 werd deze boodschap Gods woord voor woord overgebracht door Michaël, een engel des Heren, die als bode engel deze boodschap over kwam brengen aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en ik ben een bode engel Gods.
 
Voorwaar,
 
Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
 
Lees voor: Ezechiël 2, vers 5  Hier staat geschreven: En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.
 
Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
De bode engel Gods sprak,
 
Voorwaar, hoor naar profeet Benjamin Cousijnsen!

Waarschuwing voor de Volle Maan aan de wereld!

 
Published Apr 14, 2014 by Heiscoming12
 
Hallo, welkom op Evangelical Endtime Machine. Mijn naam is Marion en in opdracht van de Here Jezus Christus, wil ik u de volgende waarschuwing doorgeven:
 
Shalom! De Heer waarschuwt de wereld, dat men zich niet moet richten op de Volle Maan, die gaat komen. Op die dag zijn heksen en tovenaars samengekomen, om allerlei machten aan te roepen. Ze proberen die machten over te brengen van satan op de mensen, zowel bij Christenen als niet-Christenen, en proberen de mensen massaal te laten richten op hun afgod en hun machten van de hel, via de Maan.
De Heer wil niet, dat wij ons daarmee bezighouden, wanneer die Maan verschijnt.
 
Aanbid Mij, uw Heer! Ik ben heilig en uw aanblik waard, en uw gebed! Zo sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Kijk er dus niet naar, mocht men deze Maan zien verschijnen.
Houd u daaraan, u bent gewaarschuwd!!!
 
SHALOM
 
 
 
Warning about the Full Moon to the world!
 
Published Apr 14, 2014 by Heiscoming12
 
 
Hello, welcome to Evangelical Endtime Machine. This is Marion and, commissioned by the Lord Jesus Christ, I want to pass on to you the following warning:

Shalom! The Lord warns the world that one must not focus on the Full Moon, which is going to come. On that day, witches and wizards will come together, in order to call upon all kinds of powers. They are trying to bring on these powers from satan on to the people, both at Christians and non-Christians, and try to get people focused on their idol and their powers of hell, through the Moon.
The Lord does not want us to focus on that, when that Moon appears.

Worship Me, your Lord! I am holy and worth of your sight and your prayer! Thus spoke the Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ!
So don’t look at it,
if one sees this Moon appearing.
Stick to this, you have been warned!!!

SHALOM
 

13 april 2014

Even tsunami-alarm na zware aardbeving bij Salomonseilanden

 

Een aardbeving met een kracht van 7,6 (was 8.3M) op de schaal van Richter heeft zaterdagavond de Salomonseilanden, in de Stille Oceaan, getroffen. Voor een groot gebied in de Stille Oceaan werd in eerste instantie een tsunamiwaarschuwing afgegeven, maar die is later weer ingetrokken.
 
Volgens het Amerikaans geofysisch instituut USGS lag het epicentrum van de beving een kleine honderd kilometer ten zuidoosten van de eilandengroep. De haard bevond zich op een diepte van zowat tien kilometer.

De tsunamiwaarschuwing gold niet enkel voor de Salomonseilanden, maar ook voor Papoea-Nieuw-Guinea, Vanuatu en Nauru. Ook in Guam, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerikaans-Samoa werden opgeroepen om alert te blijven voor een eventuele tsunami. 

 
 
Lees ook de volgende profetieën over o.a. aardbevingen:
 
Kijk wat ik u laat zien! Terugblik 2012
 
Profetie: Ik zeg u deze profetische woorden Gods!
 
 
Zie ook:
 
4/12/2014 -- 8.3M (7.7M) Earthquake strikes West Pacific -- Tsunami Warning Canceled
 

 
Nicaragua opgeschrikt door krachtige 6.1M aardbeving
 
 
 

  
Cycloon Ita zet duizenden Australiërs zonder stroom
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodweer Chili: Bliksem kost boer 55 koeien
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yellowstone Volcano: You Will Have No Warning
 
Signs Of Change The Past Month Or So 2014 (3) - March/April
 
 
Bron: Hln.be
 
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com; overige onthullende artikelen op: Facebook.com/Eindtijdnieuws