24 april 2014

Profetisch gericht: God straft Syrië zeer spoedig!

 
Gepubliceerd op 24 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
VOORWAAR, SYRIE: ZO SPREEKT DE HEER: ZIE WAT KOMT! GIJ ZULT ZEER SPOEDIG GESTRAFT WORDEN, WANT UW LAND BEKEERT ZICH NIET!
Please share and do not change © BC
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, welkom! Op 24 april 2014 werd deze profetische onthulling gebracht. Hoor, Syrië, naar deze onthullende profetie, afkomstig van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!
 
Shalom, Gods geliefde, ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arismaddai en ben een bode engel van God.
 
Op 16 september 2013 sprak ik over Syrië en zelfs al vaker over Assad.
Gij daar, die luistert, had profeet Benjamin Cousijnsen u niet geopenbaard, dat Assad zelf opdracht had gegeven om gifgas te gebruiken?
Voorwaar, eerst loog hij nog, dat hij chemische wapens had, terwijl profeet Benjamin Cousijnsen u al meteen openbaarde, dat die sluwe vos Assad wel de chemische wapens gebruikt had tegen zijn eigen volk! Zo had hij in het verborgene vele chemische wapens laten verbergen, buiten Syrië, door zijn eigen troepen. En daarnaast stemde Assad maar in, om de chemische wapens, die er nog waren, over te dragen met de resolutie, en onder toezicht en instemming om de chemische wapens te vernietigen. Assad wou hiermee zijn handen wassen in onschuld. Ondanks dat de vos op meer dan tien plaatsen chemische wapens had ingezet, zegt men - vooral het leger van Syrië: “Wij zijn onschuldig!”
 
Voorwaar, deze vos verleert nimmer zijn streken, en heeft reeds velen gedood, al meer dan 180.000 mensen.
En over het uitmoorden van de Christenen, daar zwijgt men al helemaal over!
 
Voorwaar, de vos Assad heeft nu, onder zijn eigen volk, zijn Syrisch leger opdracht gegeven, dat de mensen op hem moeten stemmen, anders wordt men bedreigt met de dood.
Ondanks dat men hiermee gedreigd heeft, zal men stemmen. Ook zal Assad, de zogenaamde onschuldige, de vos, zijn macht niet willen overdragen.
 
Voorwaar, Syrië, zie wat komt!
Gij zult zeer spoedig gestraft worden, want uw land bekeert zich niet. Zo spreekt de Here. Wie niet wil horen, gaat verloren. Aan Mij is alle macht!
 
Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.
 
SHALOM
 
 
Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME
 
ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD’s nu het nog kan – Benjamin.
 
MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:
 
 
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com; voor nog meer onthullende artikelen: Facebook.com/Eindtijdnieuws

Straf aan landen die kinderslavernij toelaten!

 
Gepubliceerd op 23 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
DIT IS EEN PROFETISCHE, WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD AAN DIE LANDEN, DIE ZICH SCHULDIG HEBBEN GEMAAKT AAN KINDERARBEID EN KINDERSLAVERNIJ: GOD GAAT U STRAFFEN, BEKEER U!
Please share and do not change © BC
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam Lébes en ik ben een bode engel Gods.
 
Ik ben aangesteld en hierheen gezonden, om u er op te wijzen, via Gods geliefde eindtijdprofeet, dat gij, die verantwoordelijk zijt voor uw land, gestraft zult worden, vanwege het feit, dat kinderen gedwongen worden om hun ziel te verkopen, en om voor hun ouders te zorgen, en gedwongen worden om te werken in steengroeven, of in de textiel, of als kindsoldaat, of in de mijnen.
Voorwaar, zelfs worden kinderen ingezet om mijnen te ruimen! Of men dwingt kinderen van 8 tot 17 jaar tot de ergste vormen van kinderarbeid.
Voorwaar, zo zijn er zelfs kinderarbeid gevangenenkampen voor kinderen in Australië, Syrië, India en Bolivia.
 
Voorwaar, het is niet waar, dat men alleen kinderen in kampen stopt, en dat de ouders hun kinderen overdragen.
De media manipuleert velen! Want ook zitten er vele Christenen in kampen, die werken als slaaf en die geëxecuteerd worden, en van wie de organen verkocht worden. Dit gebeurt ook bij de kinderslaven. En het wordt doorverkocht, om anderen in de wereld te redden met hun organen.
 
Men heeft dus ook vele FEMA kampen en arbeidskampen samengebracht als één kamp!
Deze kampen staan wereldwijd verborgen in België, Amerika, enzovoorts. Voorwaar, schaam u, die verantwoordelijk zijt! Dit zeg ik u, om u tegemoet te komen:

23 april 2014

Die ogen en die lach doet mij smelten!

 
Gepubliceerd op 23 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
BEMOEDIGENDE, VERTROOSTENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ZIJN EN HAAR OGEN EN LIPPEN EN LIEFDE HEBBEN MIJ GERAAKT, SPREEKT DE HEER!
Please share and do not change © BC

 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Op 23 april 2014 werd deze boodschap overgebracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, via een bode engel Gods, woord voor woord, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.
 
Voorwaar,
 
 
Romeinen 8, vers 25 tot en met 28  Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
 
Psalm 6, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen.
De bode engel Gods sprak,
 
Die ogen en die lach doet mij smelten!

Wat is het kostbaarste in uw ogen?

 
Gepubliceerd op 22 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
WAT IS HET KOSTBAARSTE IN UW OGEN, EN STAAT OP NUMMER 1 EN IS HET ALLERBELANGRIJKSTE IN UW LEVEN? EEN BODE ENGEL VAN GOD BRENGT VIA PROFEET B. COUSIJNSEN DEZE BOODSCHAP, NAMENS JEZUS CHRISTUS, OVER!
Please share and do not change © BC
 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Deze boodschap Gods werd woord voor woord overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Silesther.
 
Voorwaar, schud uw naaste eens wakker, en vraag hem of haar, of aan uw familie, het volgende:
Wat is het kostbaarste in uw ogen? Is dat uw auto of huis, uw beschermpoppetje of uw afgodsbeeldje, uw bijgeloof soms, of uw kaarten, uw kerkgebouw, of uw autoracebaan, uw portemonnee, uw werk, of uw rijkdommen op aarde, of uzelf, of uw gezin?
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. Bij velen staat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ver, heel ver achteraan in het rijtje!
 
Job 26, vers 4 tot en met 6  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? De schimmen krimpen ineen onder de wateren, en hun bewoners. Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking.
Job 26, vers 13  Door zijn adem werd de hemel helder, zijn hand doorboorde de snelle slang.
 
Voorwaar!
 
1 Johannes 2, vers 15 tot en met 16  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
 
Voorwaar,
 
Lees voor: Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
De bode engel Gods sprak,
 
Voorwaar, zet Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, op de eerste plaats in uw leven, en dwaal niet, want de vlammen woeden en gloeien reeds in de oven des hels!

22 april 2014

Laat zien dat u voor Hem gaat, voor eeuwig!

 
Gepubliceerd op 22 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
VIEL U TERUG, REEDS GEDOOPT? KEER TERUG, HIJ HEEFT U NIMMER VERLATEN! BID HET GEBED IN OVERGAVE MEE, LAAT HET EEN OFFERGAVE VAN UZELF ZIJN VOOR DE VOLLE 100%! NIET GEDOOPT? LAAT U DOPEN!
Please share and do not change © BC 
 
 
Volledige weergave:
 
Shalom, van harte welkom! Op 22 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van uw Rabboeni en Meester, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.
 
Voorwaar, open uw hart, zie de schoonheid van de Heer!
“Kadosh, kadosh, kadosh! Heilig, heilig, heilig is Jahweh! Ik aanbid u, kadosh! Ik buig mij voor u, ik geef mij aan u. Kom, Heilige Geest, stort op mij uw vuur, el Elohím!
Als overgave hef ik nu nederig mijn handen op met een open hart. Groot bent u! U maakt mij blij. Waardig zijt gij, heilig, kadosh is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Dank u voor uw hemelse, heilige rivier vol vrede, en voor de heilige golven vol vuur Gods. Dank u, kom op mij. Alle glorie, lof en eer en aanbidding komen u toe. Kadosh, el Elohím, Adonai. O Heer, geprezen bent u, Yeshua, mijn Verlosser en Rots en Heiland, mijn Koning! Uw dierbaar Bloed reinigde en verloste mij. Ik sta onder uw heerschappij. U, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, maakt alles nieuw! Uw liefde raakte mij aan. Amen!”
 
Voorwaar, mijn naam is Merabi; ik ben een bode engel Gods.
 
Prijs Adonai, die u liefheeft!
Hij wil u omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, leeft! En wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar er staat iets tegenover, namelijk als u zich laat dopen in gehoorzaamheid. Want daarmee laat u zien, dat u wáárlijk voor Hem gaat, voor eeuwig, voor de volle 100%!
 
Sommigen Christenen waren reeds gedoopt, maar vielen terug in de wereld.
Ze zullen gestraft worden, omdat ze het verbond verbroken hebben met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Na de doop kreeg men strijd en viel af.
Als men kiest, om een kind van God te worden, zoek je naar de dingen Gods, en vertrap je die slang, en onderhoudt men zijn relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u eeuwig leven wil geven.
 
Als gij bij de afgedwaalden hoort, zeg ik u: Keer terug!
Ga naar het kruis, en ga weer een relatie aan. Raap het op en vecht! En groei in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hij heeft u nimmer verlaten.
 
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
 
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.
 
Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen
 
 
Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME
 
ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD’s nu het nog kan – Benjamin.
 
MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:
 
 
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com; voor nog meer onthullende artikelen: Facebook.com/Eindtijdnieuws

Miria, een geliefd kind van God!

 
Gepubliceerd op 21 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International
 
DEZE BOODSCHAP WERD DOOR EEN BODE ENGEL, WOORD VOOR WOORD, OVERGEBRACHT AAN PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DIT IS EEN ONTROEREND EN AANGRIJPEND, WAARGEBEURD VERHAAL!
Please share and do not change © BC
 
 

 
 
 
Volledige weergave:
 
Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2014 bracht een bode engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.
 
Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.
 
 
Heel lang geleden was er eens een klein meisje…
Ze heette Miria. Ze had geen ouders meer in Roemenië. Het was het jaar 1802. Ze was nog maar 8 jaar oud.
 
Sirach 10, vers 19 en 20  Welke schepselen worden geëerd? De mensenkinderen.
Welke mensen worden geëerd? Mensen die ontzag hebben voor de Heer.
Welke schepselen worden niet geëerd? De mensenkinderen.
Welke mensen worden niet geëerd? Mensen die de geboden niet in acht nemen.
Mensen eren hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft.
 
Miria sliep altijd op straat, verstopt in een ton achter de trap.
 
Johannes 16, vers 27  Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.
 
Voorwaar, weet gij, Miria had niemand.
Zelfs anderen keken niet om naar haar. Toch verlangde ze ooit gelukkig te zijn.
 
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
 
Voorwaar, Miria had zo’n heimwee naar haar vader en moeder, die al in de hemel waren.
En zag ze het niet meer zitten, dan hoorde ze een stem…